Yayınlanan Akademik Çalışmaları

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ :
Mustafa KALKAN, 1990-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Lise Ders Kitaplarında Genel Türk Tarihi Öğretimi ve Problemleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,(Master 1998).
Mustafa KALKAN, XIV. Asrın İkinci Yarısından XVI. Asrın Sonuna Kadar Kırgız ve Kazak Boylarının Etnik İlişkileri, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, (Doktora 2004).

YAYINLANAN KİTAP ÇALIŞMALARI :
Mustafa KALKAN, Orta Asya Türk Devletlerinde Ordu ve Savaş Stratejileri, İzmir, 1995, 200 s. (Kaynak Yayınları).
Ali Paşa VEYSELOĞLU, Ahıska Türklerinin Dramı, (Haz:M. Kalkan, R. Yazıcı), Ankara, 1999, 221 s. (Ocak Yayınları).
Mustafa KALKAN, Kırgızlar ve Kazaklar, İstanbul, 2006, 400 s. (Selenge Yayınları).
Mustafa KALKAN, Sovyetler Birliği’nin&Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları, İstanbul, 2007, 208 s. (Bilge Kültür ve Sanat Yayınları).
Ömürkul KARAYEV, Türkler ve Kağanlıkları, (Akt-Çev:M. Kalkan), İstanbul, 2008, 280 s. (Bilge Kültür ve Sanat Yayınları).
Şehabettin MERCANİ, Müstefâdü’l Ahbâr fi Ahvâl-i Kazan ve Bulgar, (Tatar Türkçesi’nden-Osmanlıca’dan Aktaran:M. Kalkan), Ankara, 2008, 352 s. (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları).

YAYINLANAN MAKALELER :
M. KALKAN, “Türk-Moğol Kavimleri Arasında Tatarlar ve Menşeî Meselesi”, Türk Kültürü Dergisi, S.393, Yıl XXXIV, Ocak 1996, s. 11-18.
M. KALKAN, “Bozkır Kültüründe At ve Prjevalskiy Atı’nın Bu Kültüre Kazandırdığı Dinamizim”, Erdem, S. 27, Ankara, 1997, s. 1129-1141. TÜBİTAK, ULAKBİM SBVT.
M. KALKAN, “Ahıska Türklerinin Menşeî ve Tarihî Gelişim Seyirleri”, Bilig, S.7, Güz 1998, s. 160-170.(IBSS İnternational Biblliography of the Social Sciences), M.LA (Modern Language Association)İnternational Bibliography, ABD. Cambridge Scientific Abstracts, Cambridge/ABD.
M. KALKAN, “Sovyetlerin Askerî Harekat Bölgeleri, Türkistan, Deşt-i Kıpçak ve Kafkaslar’daki Jeo-stratejik Unsurlar”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.123, Aralık 1999, s. 95-142 TÜBİTAK, ULAKBİM SBVT. / M. KALKAN, “Sovyetter soyuzunun askerlerinin basıp algan aymaktarı, Turkstan, Deşti Kıpçak cana Kavkazdardagı geostrategiyalık aymaktar” (Kotorgon: Asılbek ASAN), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2002, S. 3, s. 163-223.
M. KALKAN, “XIV-XV. kılımdardagı sayasiy araketter cana kırgız uruularının geografiyalık caygaşuuları”, “Oş 3000” Uluslararası Konferans Bildirileri, Oş, 1999, s. 1-7.
M. KALKAN, “X. kılımdan XV. kılımga karay geografiyalık köçtün negizinde kırgız antropologiyasındagı antropometrikalık özgörüştör”, Kırgız Etnoniminin 2200. Yılı Uluslararası Konferansı Bildirileri, Bişkek, 2001, s. 1-12.
M. KALKAN, “Kırgız uruularının caygaşuu, etnogenez caktan bölünüü mezgilderi”, KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S. 1, s. 67-86.
M. KALKAN, “XIV. kılımdan XV. kılımga karata kırgız-kazak antropologiyasındagı etnikalık okşoştuktar”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. 1-2, s. 18-23. Index Russian Abstracts.
M. KALKAN, “Orta kılımda kırgız-kazak uruularının koomduk kalıptanuu obrazı”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2002, S. 3-4, s. 121-124. Index Russian Abstracts.
M. KALKAN, “XV. kılımda Tüştük Kazakstan öröönündögü askerdik kıymıl cana kırgız-kazak uruularının koomduk sayasiy aralaşuuları”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. 1-2, s. 11-15. Index Russian Abstracts.
M. KALKAN, “XIV.-XVI. Yüzyılda Kırgızlar ve Kazaklar Arasında Moğol Komponentlerinin (Karışımlarının) Oluşturduğu Etnik Baskılar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2004, S. 21, s. 41-58.The Journal of Academic Studies in Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamıcus, EBSCO.
M. KALKAN, “Kırgız Boylarının Yenisey’den Çıkarılmaları ve Coğrafî Dağılımları”, Erdem, 2005, S. 42, s.77-99. TÜBİTAK, ULAKBİM SBVT.
M. KALKAN, “XV-XVI Asırlarda Kazak-Kırgız Boylarının Siyasi İttifak Hareketleri”, Türk Yurdu Dergisi, C. 25, S. 216, Ağustos 2005, s. 40-45.
M. KALKAN, “Kazakların Sovyetler Dönemindeki Göç Hareketleri ve Anadolu’da İskan Edilişleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007, S.21, s. 1-12. TÜBİTAK, ULAKBİM SBVT.
M. KALKAN, “Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri İle Olan Etnik Temasları”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2009, S.25, s. 101-117. TÜBİTAK, ULAKBİM SBVT. MLA (Modern Language Association).
M. KALKAN, “Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri”, Bilig, Bahar 2011, s. 83-114, TÜBİTAK, ULAKBİM, SSCI (Social Science Citation Index).

AKTARMA VE ÇEVİRİLER :
İ. CAFEROĞLU, “Eski Türk Yazılı Abideleri”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilge, S.9, Yaz 1996, s. 36–37.
M. MURATOĞLU, “Nevruz ve Onun Özbek Halk Edebiyatı’nda Terennüm Edilişi”, (Özbek Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.281–293.
İ. NADİROV, “İdil-Ural Tatarlarında Nevruz Bayramları”, (Tatar Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.293–299.
E. ELİBEYZADE, “Nevruz ve Kurban Bayramının Geçmişi 1200 Yıl”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.147–155.
M. S. ORDUBADİ, “Bahar Bayramı”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.337–341.
A. KADİMOV, “Nahçivan’da Nevruz Geleneklerinin Dünü ve Bugünü”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s. 231–239.
R. TAGIYEVA, “Azerbaycan Halı Sembollerinde Halkın Tasavvurları”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cecim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (27–31 Mayıs), Kayseri, 1996, s. 301-306.
E. AMANOĞLU, “Altun Yaruk”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilig, S.4, Kış 1997, s. 247–249.
E. ATAGARRİYEV, “Selçuklular ve Ataları”, (Türkmen Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Erdem, S.27, Ankara, 1997, s. 943–953.
Ö. KARAYEV, “Türkler ve Kağanlıkları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilge, S.20, Bahar 2000, s. 33-38.
M. KOCABEKOV, “Orta Asırlarda Kırgız Türklerinin Uruğ Münasebetleri”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Türk Yurdu (Kırgızistan Özel Sayısı), Kasım 2001, C.21, S. 171, s. 53–57.
S. G. KLYAŞTORNİY, “Tanrı Dağlarında Yeni Bulunan Eski Türk Runik Yazıları”, (Çeviren: Mustafa Kalkan), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S.2. 192–196.
O. KARATAYEV, “Kırgızların-Oğuzların (Türkmenlerin) Tarihi ve Etnik Bağları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2002, S.5, s. 200–207.
C. CAKIPBEKOV, “Kazak, Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)” (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005, S. 17, s.101–117.
K. OSMANOV, “Bozkır Kavimlerinden Azlar”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005, S. 17, s.119–133.

ELEŞTİRİ VE TANITIMLAR :
M. KALKAN, “Y. Arslan, Üçüncü Roma’nın Jeopolitik Arzuları”, Bilge, S.11, Bahar 1998, s. 68–74.
M. KALKAN, “S. Tural, Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı”, KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S. 1, s. 279–292.

GAZETELERDE YAYINLANAN STRATEJİK NİTELİKLİ YAZILAR :
M. KALKAN, İ. TORUN, “Kırgızistan’daki Vahşetin Nedenleri”, Radikal, Tartışı-Yorum, Salı, 29 Haziran 2010, 17:21.
M. KALKAN, “Yarının Kırgızistan’ı Nasıl Olacak?”, Radikal, Tartışı-Yorum, Cuma, 09 Temmuz 2010, 17:40.