YAYINLANAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIM:

YAYINLANAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIM:

Mustafa KALKAN

YüksekLisansTezBaşlığıveTezDanışman(lar)ı:

1990-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Lise Ders Kitaplarında GenelTürk Tarihi Öğretimi veProblemleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Master 1998) Danışman:Prof.Dr. Refik TURAN.

DoktoraTeziBaşlığıveDanışmanı:

XIV. Asrın İkinci Yarısından XVI. Asrın Sonuna Kadar Kırgız ve Kazak Boylarının Etnikİlişkileri, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, (Doktora 2004), Danışman: Prof. Dr.AnvarMOKOYEV.

ESERLER

A.UluslararasıHakemliDergilerdeYayımlanan(SSCI,SCI,AHCI)Makaleler

M. KALKAN, S. DURMAZ, “Belhli Sarı Kıpçak’a Ait Unique Felsin Bağımsızlık Delili Olarak Değerlendirilmesi”, Bilig, 2024, pp. 1-27. SSCI. Q3. (Yayın Sırasında).

M. KALKAN, S. DURMAZ, “ The Evaluation of an Extraordinarily Rare Fels of Al Abbas Bin Abu Jafar of the Abbasids”, The Muslim World, 2024. pp. 1-18. AHCI. Q1. (Hakem Sürecinde).

M. KALKAN, R. ÂDEMİ, “Erzurum Pasinler District Bulamaç Tumulus Finds and Their Importance in Terms of the Periods of Unique Ottoman Mangırs”, International Journal of Middle East Studies, 2024. pp. 1-20. AHCI. Q1. (Hakem Sürecinde).

M. KALKAN, “Cuneiform Bronze Urartian Artifacts Found in the Ayanış Castle Region Tusba District of Van”, Iranian Studies, 2024. pp. 1-18. AHCI. Q2. (Hakem Sürecinde).

M. KALKAN, “Türk-Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri”, BiligDergisi, Bahar 2011, S.57, ss. 83-114. SSCI. Q3.

B.UluslararasıHakemliDergilerdeYayımlananMakaleler

M. KALKAN, “Türkiye’nin Rol Model Örneği ve Türk Cumhuriyetleri İle Olan İlişkileri”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C.XI, S.1, 2024, ss. 229-247. Index Islamicus, MLA.

M. KALKAN, “Cengizîlerin-Çağatay Hanlığının Tarihi Seyri ve Sikkelerinin Tipolojik Özellikleri”, TürklükBilimiAraştırmaları, S.55, Güz 2024, ss.1-21. MLA, TR Dizin. (Yayın Sırasında).

M. KALKAN, S. ÇALIK, “Ermeni ve Gürcü Krallarına Ait Yeni Bulunan Bir Hazine Kalıntısı”, Journal of Turkish Studies, Volume 18, S. II,2023, ss.545-576. MLA, Index Islamicus, TR Dizin

M. KALKAN, “Orta Çağ’da Kırgız Antropolojisinde Meydana Gelen Değişimler”, Avrasya Çalışmaları Dergisi, S.16, 2023, ss. 1-10. Cite Factor.

M. KALKAN, “Yerel Darblı, Çok Nadir İlhanlı Sikkeleri ve Özellikleri”, TürklükBilimiAraştırmaları, S.52, Güz 2022, ss.85-100. MLA, TR Dizin.

M. KALKAN, “Türk Tarihinin Gelişim Seyri İçerisinde Unıque-Nadir Osmanlı Sikkelerinin Yeri ve Önemi”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2020, C. II, S. IV, ss.339-372. Index Copernicus, TR Dizin.

M. KALKAN, “Türk Devletlerine-Beyliklerine Ait Unik-Nadir Sikke Örnekleri ve Numismatik Bilimi Açısından Önemleri”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2020, C. II, S. III, ss.29-62. Index Copernicus, TR Dizin.

M. KALKAN, “Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri İle Olan Etnik Temasları”, TürklükBilimiAraştırmaları, 2009, S.XXV, ss. 101-117. MLA, TR Dizin.

M. KALKAN, “Kazakların Sovyetler Dönemindeki Göç Hareketleri ve Anadolu’da İskân Edilişleri”, TürklükBilimiAraştırmaları, 2007, S.XXI, ss. 123-141. MLA, TR Dizin.

M. KALKAN, “Moğolların XIV-XVI. Yüzyıllarda Kırgız ve Kazaklar Üzerindeki Etkileri”, AkademikAraştırmalarDergisi, İstanbul, 2004, S. XXI, s. 41-58. IndexIslamicus.

M. KALKAN, “XIV. kılımdan XV. kılımga karata Kırgız-Kazak etnikalık tüzülüşündö Mongol komponentterinin antropometrikalık izderi”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. I-II, ss. 18-23. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “XV. kılımda Tüştük Kazakstan öröönündögü askerdik kıymıl cana Kırgız-Kazak uruularının koomduk sayasiy aralaşuuları”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. I-II, ss. 11-15. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “Orta kılımda Kırgız-Kazak uruularının koomduk kalıptanuu obrazı”, SotsialnıeiGumanıternıeNauki, Bişkek, 2002, S. III-IV, ss. 121-124. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “Sovyetter soyuzunun askerlerinin basıp algan aymaktarı, Turkstan, Deşti Kıpçak cana Kavkazdardagı geostrategiyalık aymaktar” (Kotorgon: Asılbek ASAN), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2002, S. III, ss. 163-223. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “Kırgız uruularının caygaşuu, etnogenez caktan bölünüü mezgilderi”, KTMU Sosyal BilimlerDergisi, Bişkek, 2001, S. I, ss. 67-86. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “Ahıska Türklerinin Menşeî ve Tarihî Gelişim Seyirleri”, Bilig, S.VII, Güz 1998, ss. 160-170. Index Copernicus, TR Dizin.

C.UluslararasıBilimselToplantılardaSunulanveBildiriKitabındaBasılanBildiriler

A. GÖZLÜ, M. KALKAN, “Antik Şehir Devletlerine (Polislere) Ait Sikkeler ve Stilistik Özellikleri”, AhtamaraUluslararasıMultidisiplinerÇalışmalarKongresi, 25-26 Ağustos 2018, Gevaş/Van, ss.103- 107.

M. KALKAN, Türk Devlet Geleneği İçerisinde Hâkimiyet Alameti Olarak Paralar ve Özellikleri”, Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi Algısı Sempozyumu, Bilecik, 23-24 Ekim 2017, Bilecik Üniversitesi Yayınları, ss.1-12.

M. KALKAN, “Karahanlı Hakanlığı’na Ait Yeni Bulunan Dirhemler, Felsler ve Bakır-Bronz Alaşımlı Sikkeler”, Bayırğı Türik Kundılıktarı, Astana, 18-19 Mamır 2017, L. N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi Yayınları, ss.166-184.

M. KALKAN, “Ankara Savaşı Öncesi-Sonrasında Emir Timur’dan Geriye Kalan Numismatik Materyaller”, Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 9-10 Ekim 2015, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, ss. 615-644.

M. KALKAN, “Krasnaya Reçka-Şamsi Bölgesinde İskit, Göktürk-Türgiş (Runik Yazılı) ve Karahanlı Kültür Çevresine Ait Oklar-Sikkeler-Eserler”, “I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileriSempozyumu”, Bursa, 3-5 Mayıs 2013. ss. 71-92.

M. KALKAN, “X. kılımdan XV. kılımga karay geografiyalık köçtün negizinde kırgız antropologiyasındagı antropometrikalık özgörüştör”, Kırgız Etnoniminin 2200. Yılı Uluslararası Konferansı Bildirileri, Bişkek, 2001, ss. 1-12.

M. KALKAN, “XIV-XV. kılımdardagı sayasiy araketter cana kırgız uruularının geografiyalık caygaşuuları”, “Oş3000”UluslararasıKonferansBildirileri, Oş, 19-20 Mayıs 2000, ss. 1-7.

Ç.Uluslararası-UlusalKitaplar veyaKitaplardaBölümler

Mustafa KALKAN, “Emir-i Kebir Timur Adına Anadolu’da Kestirilen Sikkeler ve Timur’un Anadolu Hâkimiyeti”, Ankara Savaşı, (1402): Bir Yanılgıdan Dönüş Çubuk’tan Culuk’a, Ed. Osman Gümüşçü, İstanbul, 2024, ss.1-51.Yeditepe Yayınları, Bölüm.

Mustafa KALKAN, Orta Asya’da Kurulan Devletlere Ait Sikkeler-Sanat Eserleri, İstanbul, 2024, 450 s. Ahıskalı Mihrali Bey Koleksiyonu Prestij Katalogu, (Yayın Sırasında).

Mustafa KALKAN, İslam Coğrafyası’nda ve Kafkasya’da Kurulan Devletlere Ait Sikkeler, İstanbul, 2024, 499 s. Ahıskalı Mihrali Bey Koleksiyonu Prestij Katalogu, (Yayın Sırasında).

Mustafa KALKAN, Ortadoğu’da ve Anadolu’da Kurulan Devletlere-Beyliklere Ait Sikkeler, İstanbul, 2024, 448 s. Ahıskalı Mihrali Bey Koleksiyonu Prestij Katalogu, (Yayın Sırasında).

Mustafa KALKAN, Osmanlı Devleti’ne Ait Akçeler, Anonim ve Nakışlı Mangırlar, İstanbul, 2024, 502 s. Ahıskalı Mihrali Bey Koleksiyonu Prestij Katalogu, (Yayın Sırasında). Tarihte Türkler, Kullandıkları Sikkeler ve Sanat Eserleri Serisi.

Mustafa KALKAN, “İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Eğitim”, II. Bölüm, Eğitim Tarihi, Eskişehir, 2023, ss. 24-53. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Bölüm.

Mustafa KALKAN, RusİmparatorluklarınınOrtaAsyaÜzerindekiStratejikPlanları, Ankara, 2022, 200 s. Siyasal Yayınları.

Mustafa KALKAN, “Kırgızlar, Türgişler, Karluklar ve Oğuz Yabgu Devleti”, 6. Bölüm, İslamÖncesiTürk TarihiveKültürü, Ed.: Muhammed Bilal Çelik, Ankara, 2020-2022, 3. Baskı, ss.101-126, Nobel Akademi Yayınları. Bölüm.

Mustafa KALKAN, “Harezmliler, Karahanlılar, Anadolu Selçukluları, Erken-Geç Anadolu Beylikleri, Celayirliler, Eyyübiler, Memluklular, Timuriler ve Osmanlılara Ait Başka Bir Örneği Bulunmayan UQ, RRRRR, RRRR, RRR Nadir Sikkeler”, Türkistan’danAnadolu’yaTarihinİzinde Prof. Dr. Mehmet ALPARGU’ya Armağan, Ed.: Z. İskefiyeli, M. Bilal Çelik, Ankara, 2020, ss.555-569, Nobel Akademi Yayınları. Bölüm.

Mustafa KALKAN, “Türklerin Yaşadıkları Coğrafyalar, Etnik Yapıları ve Orta Asya’da Yerleşimleri”, TürkDünyasıElKitabı, Ankara, 2015, ss. 23-43. Grafiker Yayınları, Bölüm.

Mustafa KALKAN, “Türklerde Askerlik ve Ordu”, TürkDünyasıElKitabı, Ankara 2015, ss. 73-110. Grafiker Yayınları, Bölüm.

Mustafa KALKAN, “Kırgız-Kazak Boylarının Sosyal Yapılanma Seyri”, KırgızdınTunguçÇıgışTaanuuçusu Prof. Dr. Ömürkul KARAYEV’ge (1930-2002), Editör: T. K. Çorotegin, T. Abdırahmanov vd., Bişkek, 2015, ss. 66-72. Muras Vakfı Yayınları, Bölüm.

Ömürkul KARAYEV, TürklerveKağanlıkları, (Akt-Çev: M. Kalkan), İstanbul, 2008, 280 s. Bilge Kültür ve Sanat Yayınları.

Şehabettin MERCANÎ, Müstefâdü’lAhbârfiAhvâl-iKazanveBulgar, (Tatar Türkçesi’nden-Osmanlıca’dan Aktaran: M. Kalkan), Ankara, 2008, 352 s. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Mustafa KALKAN, KırgızlarveKazaklar, İstanbul, 2006, 400 s. Selenge Yayınları.

Ali Paşa VEYSELOĞLU, Ahıska Türklerinin Dramı, (Haz: M. Kalkan, R. Yazıcı), Ankara, 1999, 221 s. Ocak Yayınları.

Mustafa KALKAN, Orta Asya Türk Devletlerinde Ordu ve Savaş Stratejileri, İzmir, 1995, 200 s. Kaynak Yayınları.

D.Ulusal-UluslararasıHakemliDergilerdeYayımlananMakaleler

M. KALKAN, “Türk Devletlerine Ait Sikkelerde Yer Alan Damga Tasvirleri ve Unvanlar”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Dergisi, C.I, No.2, Aralık 2022, ss. 75-107. Directory of Research Journals Indexing.

M. KALKAN, “Ortaçağ Anadolu Devletlerine-Beyliklerine Ait Yeni Numismatik Materyaller”, Türk TarihiAraştırmaları Dergisi, Haziran 2020, C.V, S.I, ss.90-160. ASOS,SIS.

M. KALKAN, “İslam Medeniyet Dairesi İçerisinde Sikkeler, Kullanımları ve Gelişim Seyirleri”, KırıkkaleÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi, Aralık 2019, C.IX, Özel Sayı, ss.83-112. Academic Resource Index, EBSCO.

M. KALKAN, “Kırgız Boylarının Yenisey’den Çıkarılmaları ve Coğrafî Dağılımları”, Erdem, 2005, S. XXXXII, ss.77-99. TR Dizin.

M. KALKAN, “XV-XVI Asırlarda Kazak-Kırgız Boylarının Siyasi İttifak Hareketleri”, TürkYurduDergisi, C. XXV, S. 216, Ağustos 2005, ss. 40-45.

M. KALKAN, “Sovyetlerin Askerî Harekât Bölgeleri, Türkistan, Deşt-i Kıpçak ve Kafkaslar’daki Jeo-stratejik Unsurlar”, TürkDünyasıAraştırmaları, S.123, Aralık 1999, ss. 95-142. TR Dizin.

M. KALKAN, “Bozkır Kültüründe At ve Prjevalskiy Atı’nın Bu Kültüre Kazandırdığı Dinamizim”, Erdem, S. XXVII, Ankara, 1997, ss. 1129-1141. TR Dizin.

M. KALKAN, “Türk-Moğol Kavimleri Arasında Tatarlar ve Menşeî Meselesi”, TürkKültürüDergisi, S.393, Yıl XXXIV, Ocak 1996, s. 11-18. MLA.

E.Tercüme ve Türk Lehçelerinden Aktarma Makaleler

C. CAKIPBEKOV, “Kazak, Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)” (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), TürklükBilimiAraştırmaları, 2005, S. XVII, ss.101-117. TR Dizin.

K. OSMANOV, “Bozkır Kavimlerinden Azlar”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), TürklükBilimiAraştırmaları, 2005, S. XVII, ss.119-133. TR Dizin.

O. KARATAYEV, “Kırgızların-Oğuzların (Türkmenlerin) Tarihi ve Etnik Bağları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), KTMUSosyalBilimlerDergisi, Bişkek, 2002, S.V, ss. 200-207. TR Dizin, Russian Science Citation Index.

M. KOCABEKOV, “Orta Asırlarda Kırgız Türklerinin Uruğ Münasebetleri”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), TürkYurdu(KırgızistanÖzelSayısı), Kasım 2001, C.XXI, S. 171, ss. 53-57.

S. G. KLYAŞTORNİY, “Tanrı Dağlarında Yeni Bulunan Eski Türk Runik Yazıları”, (Çeviren: Mustafa Kalkan), KTMUSosyal BilimlerDergisi, Bişkek, 2001, S.II. ss.192-196. Russian Science Citation Index.

Ö. KARAYEV, “Türkler ve Kağanlıkları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilge, S.XX, Bahar 2000, ss. 33-38.

E. ATAGARRİYEV, “Selçuklular ve Ataları”, (Türkmen Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Erdem, S.XXVII, Ankara, 1997, ss. 943-953. TR Dizin.

E. AMANOĞLU, “Altun Yaruk”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilig, S.IV, Kış 1997, ss. 247-249. TR Dizin.

İ. CAFEROĞLU, “Eski Türk Yazılı Abideleri”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Bilge, S.IX, Yaz 1996, ss. 36-37.

M. MURATOĞLU, “Nevruz ve Onun Özbek Halk Edebiyatı’nda Terennüm Edilişi”, (Özbek Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), NevruzveRenkler, Ankara, 1996, ss.281-293.

İ. NADİROV, “İdil-Ural Tatarlarında Nevruz Bayramları”, (Tatar Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), NevruzveRenkler, Ankara, 1996, ss.293-299.

E. ELİBEYZADE, “Nevruz ve Kurban Bayramının Geçmişi 1200 Yıl”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), NevruzveRenkler, Ankara, 1996, ss.147-155.

M. S. ORDUBADİ, “Bahar Bayramı”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), Nevruz veRenkler, Ankara, 1996, ss.337-341.

A. KADİMOV, “Nahçıvan’da Nevruz Geleneklerinin Dünü ve Bugünü”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), NevruzveRenkler, Ankara, 1996, ss. 231-239.

R. TAGIYEVA, “Azerbaycan Halı Sembollerinde Halkın Tasavvurları”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Mustafa Kalkan), TürkSoyluHalklarınHalı,KilimveCecimSanatıUluslararasıBilgiŞöleni Bildirileri(27-31 Mayıs), Kayseri, 1996, ss. 301-306.

F.Kitap Tanıtımı, Tahlil ve EleştiriYazılar

M. KALKAN, “S. Tural, Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı”, KTMUSosyalBilimlerDergisi, Bişkek, 2001, S. I, ss. 279-292. Russian Science Citation Index.

M. KALKAN, “Y. Arslan, Üçüncü Roma’nın Jeopolitik Arzuları”, Bilge, S.XI, Bahar 1998, ss. 68-74.

G.UlusalGazeteveDergilerdeYayımlananStratejik NitelikliYazılar

M. KALKAN, Putin’in Orta Asya’daki Büyük Hedefleri, YeniŞafakGazetesi, 26 Temmuz 2012, 0:15.

M. KALKAN, İ. TORUN, “Kırgızistan’daki Vahşetin Nedenleri”, Radikal,Tartışı-Yorum,Salı, 29 Haziran 2010, 17:21.

M. KALKAN, “Yarının Kırgızistan’ı Nasıl Olacak?”, Radikal, Tartışı-Yorum, Cuma, 09 Temmuz 2010, 17:40.

Ğ.KonuşmacıOlarakKatılığı Seminer,KonferansvePaneller

M. KALKAN, “TürklerinAnayurduveEtnikGelişimSeyirleri”, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Paneli, Ordu, 1 Mart 2013.

M. KALKAN, “Rusya,ABDveÇin’inOrtaAsyaÜzerindekiStratejikHedefleri”, Stratejik Düşünce Merkezi, Bursa 1 Mayıs 2013.

M. KALKAN, “ÇanakkaleSavaşınınSosyalveKültürelSonuçları”, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale Zaferinin 97. Yıldönümü Sempozyumu, Bişkek 18 Mart 2012.

M. KALKAN, “Azerbaycan’ınKafkasya’dakiStratejikKonumuveRusNüfuzununBölgedekiSeyri”, Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, Hocalı Katliamı Konferansı, Çankırı 4 Mart 2011.

M. KALKAN, “Orta Asya, Terör ve Terör Örgütleri Üçgeninde Alınması Gereken Uluslararası Önlemler”, Ankara, 27. 03. 2024.Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara.

M. KALKAN, “Kültür Varlıkları, Üniversite Müzeleri ve Uluslararası Tarihi Eserlerin Korunmasına Dair Yürütülen Çalışmalar”, ULİSAM Toplantı Salonu, Ankara, 19.04. 2024. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara.

M. KALKAN, “Turan Askeri Gücü ve Orta Asya Ülkeleri İle İkili İşbirliği Çalışmaları”, ULİSAM Toplantı Salonu, Ankara, 26.04. 2024. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara.

H.UluslararasıveUlusalDergilerdeEditörlükveEditörYardımcılığı

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü (2000-2002)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınlar ve Dokümantasyon Genel Yayın Editörü (2000-2002).

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi Editör Yard. (2011-2012)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı ve Araştırmaları Dergisi Editör Yard. (2011- 2012)

I.Uluslararası(SSCI,SCI,AHCI)Atıflar

Uluslararası SCI, SSCI, AHCI, ESCI, SCOPUS, ISI, Ulusal tarama (TÜBİTAK/ULAKBİM) motorlarında ve taranan dergiler ile kitaplarda (Thomson Reuters, Web of Science ve Google Scholar) 1000’in üzerinde atıf mevcuttur, örnek atıflar aşağıdadır.

M. KALKAN, Mustafa KALKAN, Kırgızlar ve Kazaklar, İstanbul, 2006, 400 s. (Selenge Yayınları). SCO(SSCI).

M. KALKAN, “Türk-Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri”, BiligDergisi, 2011, S.57, ss. 83-114. SCO(SSCI).

M. KALKAN, “Ahıska Türklerinin Menşeî ve Tarihî Gelişim Seyirleri”, Bilig Dergisi, 1998, S.7, ss.160-170. SSCI, WOS.

M. KALKAN, Rus İmparatorluklarının Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları, Ankara, 2022, 200 s. Siyasal Yayınları. SSCI, WOS.

İ.YönetmişOlduğuMaster-DoktoraTezleri

Talip KELEŞ,“Uygurların(744/745-840)İpekYoluÜzerindekiTicariFaaliyetleri”,Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çankırı 2016.

Yusuf ACAR, “Attila’nınBatıveDoğuRomaİmparatorluğuÜzerindeUyguladığıSiyasiPolitikalar”, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çankırı 2016.

Sümeyra TÜRK. “İslam Ordularının Maveraünnehir’de Karluk-Türgiş Sahasında Askeri İlerleyişi veDaîlerin Faaliyetleri”, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çankırı 2018.

Sena SARSILMAZ, “Oğuz İsyanı ve Büyük Selçuklu Devleti’ne Etkileri”, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çankırı 2024.